сряда, 29 февруари 2012 г.

5 цветни идеи за 1 спалня


За хубави сънища и спокойна нощ

Изпитвали ли сте понякога  съмнения дали сте избрали правилния цвят за вашата спалня? Или дали декорацията е подходяща? А ако тези въпроси стоят пред вас на базата на планирания бъдещ ремонт, ето няколко идеи, които биха могли да помогнат. Те се отнасят за едно и също помещение, но с различна цветова концепция и характер. Подбраните варианти и за декорация спокойно могат да ви подскажат още идеи или най-малкото, на тази база да успеете да си представите какво, как и по какъв начин да направите в това така важно за всички ни помещение, каквото е спалнята. 
  
Слънце на стените

Ако спалнята е със северно изложение, много удачен е изборът на слънчево жълто за оцветяване на стените – така оптически пространството се “стопля”

 Тъмни цветове за ексцентрични натури

Тъмно сивото стои елегантно, но за разкош може да се добавят ярки цветни акценти в червено и оранжево. Така помещението се изпълва с повече жизненост и атрактивност. 

Искам само спокойствие!

 Получавате го веднага, ако изберете зелени нюанси. А в комбинация с интериорен текстил в светъл оттенък на лавандула, усещането за пролет е гарантирано. 

Морето е голямата ми любов!

 Ако е така, значи правилният цвят за вас е синият, особено ако спалнята е с южно изложение – известно е, че синьото внася илюзия за прохлада. 

С чара на Ориента

Ярките и богати цветове са за всички, които харесват разкоша на ориенталските интериори. Лилаво, червено и златно в спалнята със сигурност ще внесат голяма доза екзотика.

        Кой вариант бихте изпробвали?  

Списание Жилища - Още идеи за спалнята

сряда, 22 февруари 2012 г.

Необходимост от нови правила


НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБЛАСТТА НА ПРОЕКТИРАНЕТО, ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИЕМАНЕТО НА ПОДОВИТЕ НАСТИЛКИ И ПОКРИТИЯ СЕ НУЖДАЕ ОТ АКТУАЛИЗИРАНЕ

Д-р инж. Лъчезар Хрисчев – гл. ас. във ВСУ „Любен Каравелов”, e ръководител на работна група на БАИС,  УАСГ и НИСИ, подготвила „Проект на Указания за  проектиране, изпълнение, контрол, приемане  и експлоатация на подови настилки и подови покрития”Първият и основен принцип, който много често се нарушава при реализирането на подовите настилки и покрития, е изборът на подходящ тип настилка, отговаряща на изискванията за дълготрайност при задоволяване на съответните специфични изисквания, продиктувани от типа на сградата и отделните помещения в нея.
Проектните решения за подовите настилки и подовите покрития на сгради и съоръжения се представят обикновено  в част „Архитектурна” на инвестиционните проекти, като съгласно чл. 28, ал.1, т. 4 на Наредба 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти „Част архитектурна представя решения за създаването на устойчива, здравословна, безопасна, хигиенична и достъпна за всички архитектурна среда”.
Често срещана практика е строежите да се изпълняват по проекти, разработени във фаза „Технически проект”. В такъв случай, съгласно изискванията на Наредба 4 от 21.05.2001 г.,  е необходимо в проекта да бъдат конкретизирани  „материалите или минималните изисквания към тях, за обработката на ......, подове, тавани, стълбища и други части на сградата” (чл.33, ал.1), а освен това „В случаите, когато се предвижда изпълнение на строителството по одобрен технически проект, същият се допълва в процеса на строителството с необходимите детайли, достатъчни за изпълнението на СМР” (чл.33, ал.3).
В проектните решения трябва да бъдат определени следните характеристики на подовите покрития, когато същите се явяват съществени по отношение на надеждността, експлоатационната годност, дълготрайността и функционалността на изпълняваните подове: якост на натиск; якост на огъване; якост на опън; устойчивост на износване, адхезионна якост; водопопиваемост, а също и някои специални характеристики като:  устойчивост на температурни въздействия, в т.ч. и рязка промяна на температурата, химическа устойчивост; реакция на огън; електропроводимост; устойчивост на хлъзгане и др. в зависимост от вида на конкретната настилка и/или покритие. Освен изброените характеристики, в техническата спесификация или в проектното решение може да са предписани изисквания за: равнинност, наклони, замонолитване и др.
Понастоящем минималните изисквания към строителните материали и продукти са регламентирани в българските държавни стандарти, като по-голяма част от тях по същество представляват хармонизирани европейски стандарти, общовалидни за всички страни, членки на CEN (Европейски комитет по стандартизация). В България са въведени европейски стандарти, които конкретизират изискванията към почти всички видове подови настилки и покрития.
У нас има нормативни изисквания с определящ характер при проектирането на подовите настилки и покрития, както и национални и хармонизирани европейски стандарти. Те внасят конкретика по отношение на минималните изисквания към продуктите и материалите. В строителната ни практика обаче се наблюдават много примери, в които изпълнените настилки не отговарят на изискванията за надеждност, експлоатационна годност, дълготрайност и функционалност.
Сред най-често срещаните пропуски са:
износване на повърхностния слой на подовите настилки (най-често керамични плочки и ламинирани подови покрити). Причината е влагане на продукти и изпълненние на подови настилки с ниска устойчивост на износване. Наблюдава се най-вече в зони, където е налице интензивен трафик в комбинация с наличието на абразивен прах (входове, търговски центрове и помещения за търговска дейност, фоайета на хотели и др.);
-  изпълнение на настилки и покрития с ниска степен на противохлъзгавост както в обществени, така и в промишлени сгради. Проблемът е особено сериозен през зимните месеци, когато зачестяват случаите на подхлъзвания при влизане с мокри обувки в обществени и търговски сгради,  и наличие на настилки и покрития с ниска степен на противохлъзгавост;
адхезионно разрушение в контактната повърхност основа - полимерно подово покритие (отлепване на покритието от основата), което е една от най-често срещаните причини за компрометиране на настилките на база термореактивни полимерни смоли;
-    компрометиране на изпълнените бетонни настилки (изразяващо се най-вече във наличие на пукнатини, недопустими вертикални и хоризонтални деформации, „отлюспване” на повърхностния слой, неравности, разрушаване на индуцираните, температурните и деформационните фуги, възникване на “curling” ефект, повишено прахоотделяне) най-вече за настилки, изложени на атмосферните условия.
        
          Причините за тези проблеми могат да бъдат сведени до:
Ø      неправилен избор на подовите настилки, без отчитане на съществените фактори на средата и несъответствие на проектното решение на настилката с експлоатационните условия;
Ø      неспазване на технологията за изпълнение - подготовка на основата, температурно-влажностен режим при полагането, технологията за самото полагане на слоевете на настилката, неспазване и неизпълнение  на основните детайли за изпълнение на настилката;
Ø      неправилна експлоатация и забавяне ремонта на повредените подови настилки.

В чл. 169 на ЗУТ е нормативно регламентирано, че „Министърът на регионалното развитие и благоустройството, съвместно с компетентните министри, издава наредби ........, свързани с проектирането, изпълнението, контрола и въвеждането в експлоатация на строежите, дълготрайността на строителните конструкции.....”.
Поради факта, че такава наредба по чл.169 от ЗУТ към момента (2012г.) все още няма, се ползват Правила (ПИПСМР) за приемане на подови настилки (БСА бр.2-3 от 1989 г., попр. Бр. 8 от 1989 г.), които не отговарят на потребностите на съвремието, не са хармонизирани с действащите нормативни документи, не отразяват наличието на многото съвременни материали и технологии за изпълнението на подови настилки, а също и засягат редица типове настилки, които вече не намират приложение в строителната практика. Това води до наличието на редица сериозни пропуски при проектирането и изпълнението на подовите настилки.

Всичко това доказва необходимостта от утвърждаването на нормативен документ, който да регламентира основните положения по отношение  на изпълняваните подови настилки и подови покрития. Разработеният по инициатива на Българската асоциация за изолации в строителството „Проект на Указания за  проектиране, изпълнение, контрол, приемане  и експлоатация на подови настилки и подови покрития” е сериозна база за дискусия по темата. Очакваме  в нея да се включат още специалисти в тази област. С превръщането на указанията в нормативен документ ще се регламентират основните положения, изисквания, задължения и отговорности при проектиране, изпълнение и контрол на качеството на подовите настилки и покрития, ще се осъвремени действащата нормативна уредба и ще се активизира процеса на изпълнението на изискванията, които се съдържат във влезлите в сила европейски стандарти в тази област. Чрез регламентиране на изискванията при проектиране, контрол при изпълнението и приемането на подовите покрития и влагането на съвременни материали и технологии, ще се създадат предпоставки за гарантиране изработването на надежден и качествен краен продукт и ще се допринесе за подобряване осъществяването на строително-инвестиционния процес в страната.

Д-р инж. Лъчезар Хрисчев е роден на 15.06.1977 г. в гр. Пазарджик. Завършил е ВСУ „Любен Каравелов”, специалност „Промишлено и гражданско строителство”. През 2009 г. защитава докторска дисертация на тема „Технологични проблеми и решения при изпълнението на индустриални подови настилки и покрития”. От 2010 г. е преподавател в катедра „Технология и механизация на строителството” на ВСУ „Любен Каравелов”.
Участвал е в специализации в някои от водещите световни компании в областта на подовите покрития: BASF Construction Chemicals Ltd. (Шафхаузен, Швейцария),  MedipavSrl. (Палермо, Италия), Flowcrete Ltd. (Варшава, Полша).
Има опит  като Мениджър по качеството и Орган по безопасност и здраве (Safety manager) на системи за управление по ISO 9001 и OHSAS 18001. Одитор по ISO 9001.
Автор на повече от 25 статии, доклади,  и научни публикации в международни и национални конференции и специализирани научни издания в България, Германия, Полша, Украйна. Негови научни разработки са цитирани от специалисти и учени от България, Япония и Латвия.
Член е на няколко професионални организации, сред които са RILEM – Международен съюз на експертите по строителни материали, системи и конструкции със седалище във Франция, БАИС – Българска асоциация по изолации в строителството, член на Управителния съвет на Научно-техническия съюз по строителство в България (НТССБ).
Владее английски и руски език.


вторник, 14 февруари 2012 г.

Техносим с обновена продуктова гама

ТЕХНОСИМ стартира строителния сезон с обновена продуктова гама

Фирма Техносим вече четвърта година произвежда и предлага на българския пазар за строителни материали разнообразие от бетонови изделия, керемиди и паважи. Въпреки кризата в сектора, фирмата не спира да обогатява продукцията си и да подобрява качеството й. Тази година също ще стартира сезона с обновена продуктова гама!

Към произвежданите до момента 39 артикула, фирмата ще пусне в производство три изцяло нови:

·        единично коминно тяло за жилищно строителство;
·        пътна ивица за инфраструктурно строителство, подходяща както за разделяне, означаване и ограничаване на тревните площи от павираните алеи и тротоарите, така и за изграждане на декоративна зидария на огради, цветарници и др.
·        бетонов бордюр с размер 1000х250х150 мм, отговарящ на БДС, който има широко приложение у нас. 


Преди година фирмата започна производство и на сегментен блок за довършително строителство, подходящ за изграждане на подпорни стени. Към този момент сегментния блок се изработваше само в един вариант - с наклон 3°. Вече ще са възможни още 3 варианта - с наклон 0°; 6° и 9°. Благодарение на това, продуктът успешно ще се използва при изграждане на огради с опция за озеленяване на най-горния ред и ще дава възможност за изграждане на подпорни стени с по-големи наклони.


Този продукт е нов за България и дава изключително много решения за проектантите, като освен че е качествен, има и естетическа стойност. С него се изгражда подпорната стена на южната дъга на Околовръстен път, София.

Производственият процес, оборудването на завода и висококвалифицирания екип са гаранция за качество на всички продукти на фирма Техносим.  Те са вибропресовани, с модулни размери, могат да се оцветяват и да имат различна повърхностна структура. Всички отговарят на Европейските стандарти и се използват успешно по референтни обекти в София и страната.

Повече подробности за предлаганите и новите продукти можете да откриете на  www.technocim.com.

петък, 10 февруари 2012 г.

На среща с Джордж Клуни


Къде се разхожда Бандата на Оушън?


 Едва ли има някой, който да не е гледал забавните истории, в които ни въвличат симпатичните герои на трилогията „Бандата на Оушън”, а дори и да е така, може и на тях да им е интересно да разберат къде точно са снимани някои от сцените във филма. А когато гледате някое повторение, специално на втората част, със сигурност ще разпознаете мястото!  Само да припомним, че действието на филма се развива 3 г. след събитията в първата част. Собственикът на обраното тогава казино Тери Бенедикт е издирил участниците в обира и под заплахата от смъртно наказание, ги принуждава да върнат открадното в срок от две седмици. 


Дани Оушън е принуден да събере отново екипа си, в който този път има и нови лица. Бандата сега е пренесла действията си в Европа, където трябва да премерят сили с Европол и загадачния конкурент крадец Нощната лисица...


Е, точно срещата със загадъчния  крадец-аристократ Nightfox (Венсан Касел), е заснета в построената през 19-ти век  Вила Erba на брега на езерото Комо в Милано, Италия. Вила Erba е била лятна резиденция на семейството на покойния италиански режисьор Luchino Висконти, но през 1986 г. е продадена на публичните власти и в момента служи като изложба и конферентен център.


Тъй като самият Джордж Клуни притежава своя "виличка" край езерото Комо, която ще ви покажем някой друг път, промоцията на първия  "Бандата на Оушън" преминава повече от успешно из кръчмите на Италия. Това донякъде предначертава отиването на екипа на втората част по същите красиви, а и вкусни места.


 Ние не бихме имали нищо против да направим същото, но... някой друг път! :)

понеделник, 6 февруари 2012 г.

Какво ново ще видим на Българска Строителна Седмица?


Енергоефективни стъклопакети и ново поколение геотехнологии на БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА Ново поколение прозорци, перфектна комбинация от иновативна и конвенционална технология, ще бъдат представени на специализираната изложба БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА в Интер Експо Център – София, в периода 14 - 17 март 2012 г. Защита от атмосферни влияния, енергийна ефективност, елегантен дизайн, деликатен видим контур от 118 мм, който допринася чрез голямото разпространение на светлината за по-високи слънчеви печалби, са сред техните висококачествени характеристики.
Стъклопакети, които серийно се пълнят с газ аргон, са друго енергоефективно предложение. Благодарение на тройния пакет клиентът получава топлина през зимата и климатизация през лятото, защита от шума и икономическа изгода – 25 % по-висока топлоизолация.
В рамките на специализирания салон ГеоЕкспо ще бъдат представени сателитни GPS технологии, дигитална фотограметрия, наземни, мобилни и въздушни лазерни сканиращи ситеми, GIS, LIS, CAD-системи, хардуер и софтуер от водещи производители.
Лазерният скенер RIEGL VZ-4000 е подходящ за работа в труднодостъпна и опасна среда, като открити рудници например, и осигурява напълно безопасна за очите експлоатация - лазерен клас 1. Има приложение в 3D топографирането и минното дело, за контрол на опасни и труднодостъпни свлачищни обекти, археологически обекти, инженерни съоръжения.

БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНА СЕДМИЦА стимулира дебати по най-важните теми за строителството. В рамките на изложбата ще се проведат конференцията BuildinGreen – "Обновяване на жилищния фонд в България" (14 и 15 март 2012 г.)  и геодезическа конференция към специализирания салон ГеоЕкспо.
  
За повече информация: http://www.expo-bbw.com/

Цветното бъдеще на фасадите през погледа на специалиста


Как ще се "обличат" вече фасадите на сградите?

Вили Шпанринг е международно признат специалист по дизайн на цветовете. Работи в Баумит от 1988 г. Ръководител е на проектите за всички цветови каталози на компанията, разработени от 1989 г. до днес. Член е на BEF (Bund europäischer Farbdesigner – Съюз на европейските дизайнери по цветовете) – член на CMG (Color Marketing Group), която се занимава с международно изследване на цветовете. Членува и в IACC (International Association Of Color Consulting – Международна асоциация на консултантите по цветове). През последните три години работи интензивно по развитието на най-голямата цветова концепция за фасада в Европа Баумит „Life“, която съдържа 888 цвята! Въз основа на опита и работата си, Вили прави обзорен преглед на модерните цветове, с които ще се «обличат» фасадите на сградите в следващите години.
Основни цветове:

Крещящите цветове отстъпват на по-землисти, приглушени нюанси в сивата и кафявата
гама. Сивите цветове имат свойството да подчертават архитектурата. Контрастите
светло-тъмно ще играят все по-голяма роля. Все повече ще бъдат предпочитани много
тъмните, почти черни цветове. Архитектурата и нейните цветови проявления ще се
интегрират все по-успешно в околната среда чрез греещи, искрящи цветни тоналности.

Акценти:
Като акценти по фасадите ще продължават да се използват червените тонове, но доста
по-пестеливо.

Материали и структури:
По фасадите ще бъдат влагани всякакви материали. Ще бъде реактивирана като
дизайнерски елемент панелната фасада, така характерна за 70-те години.
Изключително на мода са камъните върху фасадата, но разположени на малки площи,
например като акцент при входа или за облицоване на допълнителни обеми към
основната сграда. Основните площи от тези фасади ще се изпълняват с мазилки в
едра структура и светли цветове, чрез което се акцентира на сградния силует.


Вътрешните помещения, боядисани в силно блестящи тонове с металически отблясъци, ще привличат погледа към фасадата. При фасади с метален ефект, ще се търси
ефектът „бронзиране”, а при други ще се търсят ефекти наподобяващи камък с напластяване на мазилката, което се постига с най-различни техники за шпакловане или нанасяне на лазурни покрития.
Най-общо може да се твърди, че оригиналният начин на полагане на различните материали се превръща във все по-важен компонент на крайното покритие. Това означава, че изискванията към мазачите все повече ще се покачват и ще се върнат стари техники на полагане на мазилки.