вторник, 10 януари 2012 г.

Конкурс за проект на пасивна къщаСтартира първи по рода си електронен конкурс  за пасивна къща край град София.


Пасивна Къща България отправя предизвикателство към архитектурната общественост, която да разработи достъпни, ниско енергийни, еднофамилни къщи, с което да насочи вниманието на обществеността към този нов тип на енергийно ефективно строителство и да насърчи проектирането и строителството на Пасивни Къщи в България.
С индустриалното развитие на човечеството, неговото негативно влияние върху природата непрекъснато нараства и става един от определящите фактори за екологичния баланс на планетата. Наблюдаваните тенденции за глобално затопляне и свързаното с това нарастване на природните бедствия са до голяма степен резултат от човешката дейност. Повишаващата се консумация на енергия, произведена от невъзобновяеми източници, води до силно нарастване на парниковите газове в атмосферата.
Съгласно направени анализи, сградния сектор консумира най-много енергия (40%), следван от транспорта (32%) и индустрията (28%). Анализирайки консумацията на енергия в държави с европейски умерен климат, в сградите се наблюдава, че 75.5% се изразходва за отопление, 11.5% за топла вода, 11.5% за домакински уреди и 1.5% за осветление. 

„Днес българските домакинства използват близо два пъти по-малко енергия на човек от средното равнище в ЕС, което свидетелства за по-ниското качество на живот и комфорт в бита у нас. Предизвикателството е качеството на живот и равнището на комфорт у нас да се доближават до европейското равнище без или с минимално възможното увеличаване потреблението на енергия. Потенциалът за енергоспестяване в домакинствата у нас е значителен...”(Отчет за изпълнението на Първи национален план за действие по енергийна ефективност, 2009г.).
С прилагането на Стандарта за Пасивната Къща и комбинацията от супер изолирана и въздухонепроницаема сградна обвивка, енергоефективно и високо качествено прозоречно остъкляване, балансирана вентилация с възстановяване на енергията на отработения въздух, и намаляване до минимум на термомостовете, може да се постигне намаляване на консумираната енергия за отопление и охлаждане с близо 90%, в сравнение с енергийната консумация на сградите, построени при традиционното строителство. Това е най-икономически най-ефективния и най-изгоден начин за редуциране на енергийната консумация.

Важни дати за провеждането на конкурса за Пасивна Къща край град София:
  • Официално обявяване на програмата за конкурса: 16 януари, 2012 год.
  • Краен срок за предване на проектите: 16 март, 2012 год.
  • Краен срок за гласуване на обществеността и на колективите, участващи в конкурса, за да бъдат определени десетте проекта финалисти в конкурса: 25 март, 2012 год.
  • Обявяване на десетте проекта финалисти в конкурса: 26 март, 2012 год.
  • Официално обявяване на решението на международното жури за победителите в конкурса:  2 април, 2012 год.
 Всички участващи в конкурса проекти ще бъдат представени на специално създаден за това уебсайт, и ще могат да бъдат разгледани от българската общественост. Конкурсът ще се проведе в два кръга - в първия ще гласува българската общественост и самите участници в конкурса, които ще посочат техния проект - фаворит, различен от проекта, с който участват, за да бъдат определени десетте най-добри проекта.
Във втория кръг проектите ще бъдат оценени от международно жури, състоящо се от архитекти с опит в пасивните сгради от страни като Дания, Германия, САЩ, Унгария, Ирландия и България..
Решението на международното жури за победителите в конкурса ще бъде обявено официално на 2 април.

Няма коментари:

Публикуване на коментар